s12

spojení

 
 1. NÁVRH VOLEBNÍHO SYSTÉMU – DISKUSE

 2.  

Nový volební zákon zlepší správu státu

Josef Mrázek, vyšlo také jako článek na »BL, 14.9.13

 1.  

 2. Volby do Poslanecké sněmovny jsou klíčem k dobré
  správě státu, protože Poslanecká sněmovna stanovuje
  pravidla, podle kterých vláda řídí stát a projevením důvěry
  vládě potvrzuje, že ta pravidla jsou dodržována. Jde tedy
  o to, zvolit dobrou Sněmovnu, a to se dlouhodobě nedaří.
  Ústava ČR stanoví, že volby do Poslanecké sněmovny se konají podle zásad poměrného zastoupení a lid při nich zvolí tento orgán zákonodárné moci tak, že všichni oprávnění voliči volí tajně v rámci všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Výsledné špatné složení Sněmovny není chybou těchto ustanovení, ale důsledkem toho, že volební zákon umožňuje, aby nebyla dodržována.

 3. AufzählungszeichenProtiústavní volební zákon
           Volební zákon je upraven tak, aby místo lidu, čímž ústavodárce mínil soubor všech občanů oprávněných volit, o zvolení konkrétních poslanců rozhodovaly strany, ne-li jen jejich sekretariáty. V každém případě malý okruh osob nebo jednotlivci, u kterých mohou převládnout individuální a skupinové zájmy nad zájmy celospolečenskými. Při sestavování kandidátek strany často dostatečně neuplatňují požadavek dobrých vlastností a charakteru navrženého kandidáta, přednost má jeho poslušnost a ochota řídit se pokyny strany a nedbat slibu hájit zájmy všech občanů. Když jsou takto voličům nabídnuty kandidátky s převážně špatným obsahem, nepomůže ani usilovné kroužkování. Musíme opustit volení kandidátek a zavést volbu jednotlivců vybraných z libovolné kandidátky.
           Ústava je porušována ještě v dalším směru, není respektována rovnost hlasů ani zásady poměrného zastoupení. Pod záminkou údajné potřeby hladkého rozhodování, je mnoho občanů vyřazeno ze hry. Volební strany, které získají méně než 5 % voličů jsou z účasti ve Sněmovně vyloučeny, i když by v poměrovém systému měly mít až deset poslanců a ti by se s ostatními na mnohém shodli. Naopak silné strany dostávají bezdůvodně několik poslanců navíc. Hladké rozhodování stejně nenastane, protože strany, které občanům škodí, vynaloží na ohlupovací kampaně a na nákup poslanců tolik peněz, kolik je potřeba k vyrovnání úbytku hlasů. A protože nechtějí plýtvat, tak je výsledek znova a znova těsný. Také tento problém řeší návrh volebního zákona uvedený níže.

 4. AufzählungszeichenNáprava úpravou volebního zákona a ústavním zákonem o odvolatelnosti poslanců referendem
           Všechny uvedené vady se dají odstranit úpravou volebního zákona, která umožní aby občané nemuseli volit nikoho, kdo je svými slovy a činy osobně nepřesvědčil, že je toho hoden. Dosáhnout schválení takové úpravy zákona bude těžké. Volební zákon se příjmá prostou většinou hlasů, ale v obou komorách Parlamentu, Sněmovna v tomto případě nemůže Senát přehlasovat. Ostatně příznivců nového řešení nebude ve Sněmovně zvolené postaru mnoho. Bude zapotřebí velkého úsilí i mimo Sněmovnu a rozhodující bude, jestli občané dostatečně podpoří, například, Občanské politické hnutí
  SPOJENÍ 12 (spojeni.org), jehož programem je prosazení nového způsobu politiky:

 5. Z programu občanského politického hnutí Spojení 12

 6.          Cílem Občanského politického hnutí SPOJENÍ 12 je přivést do Sněmovny PČR poslance, kteří byli na kandidátku zařazeni pouze na základě důvěry voličů, kteří se s nimi seznámili na veřejných shromážděních a při jejich práci pro veřejnost. Samozřejmou podmínkou přitom je, že každý kandidát by se musel zavázat, že bude ctít Ústavu a zákony o lidských právech a zásady všeobecné mravnosti a usilovat, aby výkonem svého mandátu sloužil občanům.

 7.          Občanské politické hnutí SPOJENÍ 12, ponechává podle svých stanov na vůli jednotlivých zastupitelů, zvolených na jeho kandidátkách, jak se budou rozhodovat při výkonu funkcí. SPOJENÍ 12 proto nemůže uzavírat koaliční smlouvy. Nemůže totiž poslancům za S 12 zvoleným přikazovat, jak mají hlasovat.

 8.          Povšimněme si, prosím, že případné ideologické zaměření stoupence SPOJENÍ 12 zůstává mimo, řeší se, jak jednat, aby to bylo prospěšné pro všechny občany.

 9. Pro ozdravění poměrů v Sněmovně je dále nutné, aby k obvyklým důvodům zániku mandátu poslance přibylo jeho odvolání. Zabrání se tak neblaze proslulému kupování poslanců a dalším nešvarům. Hlasování o odvolání poslance by se konalo v jeho volebním obvodu, například na popud vyvolaný peticí s podpisy 2000 oprávněných voličů. K odvolání poslance by stačila, například, nadpoloviční většina hlasujících. Legislativním řešením by byl ústavní zákon, který by doplnil k důvodům zániku mandátu poslance, uvedeným v Ústavě ČR, ještě odvolání poslance referendem v jeho volebním obvodu. Šlo by o zákon malého rozsahu, ale velkého významu.

 10. AufzählungszeichenVěcný záměr volebního zákona
           Úprava volebního zákona, kterou máme na mysli, může být uplatněna i ve stávajícím poměrovém systému, ale v případě menších (méně-mandátových) volebních obvodů se dá snáze zařídit, aby voliči kandidáty znali. Proto navrhujeme zvýšit počet volebních obvodů. Z organizačních důvodů a kvůli méně nákladné přípravě voleb nejlépe na
  27 obvodů vytvořených jako trojice obvodů senátních voleb, a v nich by se rozdělovalo po sedmi mandátech, takže celkem by bylo 189 poslanců a poslankyň. Tato úprava by dobře vyhovovala také při vybírání kandidátů z různých kandidátek (panašování), které náš projekt využívá plně k tomu, aby všechny volební strany, byly nuceny nabídnout kvalitní kandidátky a aby si voliči mohli vybírat ze všech dobrých kandidátů. Nahlédnutím do mapy senátních obvodů zjistíme, že vhodné by bylo sdružení obvodů 1, 2 a 3 a dále vždy po trojicích podle přirozené číselné řady.
           Technicky by volba proběhla tak, že
  každá volební strana by měla na kandidátce daného volebního obvodu nejvýše, například, 12 jmen. Platná by byla obálka obsahující kandidátky s označenými jmény nejvýše sedmi kandidátů. Směla by se vybírat jmena uvedená na různých kandidátkách. Celkový počet voliči označených jmen na všech kandidátkách odevzdaných v daném obvodu by se vydělil sedmi a každé volební straně by se přidělil ten počet mandátů, kolikrát by se vypočtené číslo vešlo do celkového počtu jmen označených na kandidátkách dané volební strany. Zbylé mandáty by se přidělily volebním stranám s největšími zbytky označených jmen.
           V rámci své volební strany by získali jí přidělené mandáty ti kandidáti, kteří dosáhli největšího počtu označení.
  Pořadí na kandidátce by nerozhodovalo. Při rovnosti počtu označení u kandidátů, z nichž některý získá mandát jako poslední, by rozhodl los.
           Nezvolení kandidáti by byli zařazeni do seznamu náhradníků dané volební strany v pořadí podle dosaženého počtu označení. Poslanec nebo poslankyně, jehož mandát by během volebního období zanikl, by byl nahrazen náhradníkem z čela seznamu náhradníků příslušné volební strany.
           
  Žádné limity by se neuplatňovaly. Každý volební obvod by se vyhodnocoval samostatně a zvolil by si svých sedm poslanců bez ohledu na volební účast.

 11. AufzählungszeichenSněmovna po zavedení nového způsobu voleb a možnosti odvolat poslance
           Volební strany, které nebudou přihlížet k tomu, koho chtějí mít občané na kandidátce, ve volbách propadnou. Nový způsob voleb zajistí rovnost váhy hlasů a spravedlivou poměrnost rozdělení mandátů. Sněmovna začne pracovat pro občany v duchu Ústavy. I když výběr poslanců nebude dokonalý, protože vlastnosti některých kandidátů nebudou správně rozpoznány a vybírající se budou také mýlit, projeví se, že občané budou vybírat podle toho, co potřebují a nebude to zkresleno zájmy v pozadí. Celkově se úroveň práce Sněmovny zlepší. Místo boje o moc a ideologických sporů se budou hledat racionální řešení, která by občanům pomáhala a zajistila jejich spokojenost. A když se výběr některého poslance hodně nepovede, bude tu možnost opravy referendem. Těch oprav moc nebude, chování zákonodárného sboru bude lepší již proto, že nahrazení těch, kteří zklamali, bude možné.

 12.   Změny chování a podstaty politických stran
dosažitelné změnou volebního zákona – a
co může prezident udělat hned

Josef Mrázek, Zdena Radičová, vyšlo také jako článek na »BL, 24.10.13

 1.  

 2. Tento článek pojednává o důležitém úkolu nové politické
  reprezentace, přípravě nového zákona o volbách do
  Sněmovny PČR, který by zajistil ozdravění politického
  systému hned po prvním použití tohoto zákona. Ten,
  bohužel, nebyl k dispozici již při těchto volbách, protože
  složení Sněmovny a Senátu jeho přijetí neumožňovalo.
  Určitého zlepšení správy státu ale lze dosáhnout již po
  nastávajících volbách tím, že prezident bude dbát, aby
  předseda a členové vlády nebyli zároveň členy Sněmovny,
  která je má kontrolovat. Respektování tohoto střetu zájmů by
  mělo být pro nově zvolenou Sněmovnu PČR samozřejmostí.

 3. AufzählungszeichenPolitické strany v Ústavě ČR a ve skutečnosti
           Politické strany byly původně zakládány za tím účelem, aby jednotlivé složky společnosti jejich prostřednictvím prosazovaly své zájmy při uspořádávání věcí veřejného zájmu. Tento smysl byl politickým stranám přisuzován ještě při sestavování Československé ústavy a byl převzat i do České ústavy. Postupem času zastupování složek společnosti ustoupilo do pozadí a dominantním cílem většiny stran se stala moc nad ostatními a z ní plynoucí zisk pro provozovatele strany a její sponzory.
           Počátek tohoto procesu postřehl již Karel Havlíček, když strany odmítající solidaritu označil za nemravné, ale netušil ještě, kam až tento odklon od klasických principů morálky směrem k imperativu zisku pro jednotlivce povede. V jeho důsledku máme místo očekávaného vzestupu za sebou 23 let prohlubujícího se úpadku. Místo rozumně řízeného a sociálně spravedlivého státu je tu těžce poškozená troska, stát, který není schopen se sám rekonstruovat do podoby prospěšné pro všechny občany.

 4. AufzählungszeichenÚstava ČR sama o sobě cestu k nápravě nezajišťuje
           Ústava totiž pouze obsahuje ustanovení, že řešení politických problémů má přinášet volná soutěž politických stran. To je nejslabší místo této ústavy, protože politické strany jsou při obvyklém způsobu voleb zneužitelné k prosazování jiných zájmů, než je všeobecný prospěch občanů. Právě ty, které více škodí, mají více peněz na manipulující kampaně. Ale i lepší strany dosazují do vlády ze stranicky spřízněných (tedy nutně omezených) zdrojů profesionální hlídače zájmů strany, převážně neschopné pracovat v zájmu občanů státu.
           Spoléhání na to, že spásu přinese strana se správným programem, kterou by všichni volili, v České republice selhává. Někde ve světě se to daří, například Slováci nás v mnohém předstihli a příkladem by mohly být zejména Skandinávské státy, nebo Rakousko, ale i tam výsledek závisí na tom, kdo udává tón. U nás vzpomeňme na Masaryka, ten dokázal vést úspěšně stát, aniž by se opíral o významnou stranu. Místo opakování stále stejných pokusů je lepší se zamyslet a připravit systémovou změnu.

 5. AufzählungszeichenVolební zákon jako nástroj k zavedení nového způsobu politiky
           Vysvětlíme si, jak lze všeobecně přijatelnou změnou volebního zákona způsobit zásadní změnu ve fungování Sněmovny, ovlivnit kvalitu jejího složení, zajistit vládu schopnou účelně řídit stát, vyřešit problém financování politických stran a kupování poslanců. Celkové řešení vyžaduje zavést také odvolatelnost poslanců cestou referenda nebo opravných voleb v příslušném volebním obvodu a je nutné, aby spojení funkce ve Vládě a členství ve Sněmovně, která Vládu kontroluje, bylo považováno za střet zájmů.
           Tato opatření by zastavila upadání státu a zajistila jeho vzestup. K jejich prosazení není potřeba riskantní krok, jako je revoluce, ale stačí prosadit během nastávajícího volebního období nový zákon o volbách do Sněmovny PČR, který by skoro všechno potřebné ve svých důsledcích způsobil. Měl by mít pro svou speciální kapitolu o odvolávání poslanců oporu v obecném zákoně o referendu, jehož přijetí, domníváme se, není nadále možné odmítat. Ve věci neslučitelnosti současného členství ve Vládě a ve Sněmovně by mělo stačit uznání toho, co se sice zatím porušuje, ale co platí podle uznávaných zásad o střetu zájmů.

 6. AufzählungszeichenKlíčová ustanovení nového zákona o volbách do Sněmovny Parlamentu ČR
           Ústava ČR stanovuje, že Sněmovna má být volena poměrovým systémem. Dosud bylo 14 volebních obvodů, ve kterých se volil nestejný počet poslanců v závislosti na počtu zúčastněných voličů. Chceme dosáhnout toho, aby voliči své kandidáty měli možnost poznat a proto navrhujeme větší počet menších volebních obvodů, konkrétně
  27 zhruba stejně velkých obvodů vytvořených jako trojice obvodů senátních voleb, a v nich by se rozdělovalo po sedmi mandátech, takže celkem by bylo 189 poslanců a poslankyň. Je to také výhodné z důvodů jednoduchosti a kvůli méně nákladné přípravě voleb. Nahlédnutím do mapy senátních obvodů zjistíme, že vhodné by bylo sdružení obvodů 1, 2 a 3 a dále vždy po trojicích podle přirozené číselné řady.
           Chceme přinutit volební strany, aby na kandidátkách nabídly kandidáty, kteří jsou v daném obvodu známí svým vystupováním a prací pro veřejnost. Toho lze dosáhnout novým způsobem provádění volby.
  Každá volební strana by měla na kandidátce daného volebního obvodu nejvýše, například, 12 jmen. Při volbě by byla platná obálka obsahující kandidátky s označenými jmény nejvýše sedmi kandidátů. Bylo by dovoleno vybírat jména uvedená na různých kandidátkách (panašování).

 7. AufzählungszeichenVyhodnocování výsledku voleb
           Při vyhodnocování by rozhodoval jen počet označení,
  umístění kandidáta na kandidátce by nemělo vliv.
           Celkový počet voliči označených jmen na všech kandidátkách odevzdaných v daném obvodu by se vydělil sedmi a každé volební straně by se přidělil ten počet mandátů, kolikrát by se vypočtené číslo vešlo do celkového počtu jmen označených na kandidátkách dané volební strany. Zbylé mandáty by se přidělily volebním stranám s největšími zbytky označených jmen.
           
  V rámci své volební strany by získali jí přidělené mandáty ti kandidáti, kteří dosáhli největšího počtu označení. Při rovnosti počtu označení u kandidátů, z nichž některý získá mandát jako poslední, by
  rozhodl los.
           Nezvolení kandidáti by byli zařazeni do seznamu náhradníků dané volební strany v pořadí podle dosaženého počtu označení. Poslanec nebo poslankyně, jehož mandát by během volebního období zanikl, by byl nahrazen náhradníkem z čela seznamu náhradníků příslušné volební strany.
           
  Žádné limity by se neuplatňovaly. Každý volební obvod by se vyhodnocoval samostatně a zvolil by si svých sedm poslanců bez ohledu na volební účast.
           Námitka, že navržený systém není dost poměrový, když na jeden mandát připadá 14% hlasů v příslušném obvodu, není oprávněná. Jednak ve většině statisticky rozložených výsledků stačí i méně procent hlasů, a když jde o volební stranu, která má příznivce nerovnoměrně rozložené se silným zastoupením jen v několika obvodech, může dosáhnout zastoupení ve Sněmovně i při celostátním úhrnu hlasů hluboko pod 5%. To má význam pro různá regionální hnutí.

 8. AufzählungszeichenPosílení postavení voličů zavedením možnosti odvolávat poslance
           Neodvolatelnost poslanců a volba celých kandidátek sestavených stranou bez účasti voličů umožňují, aby strany mohly bez problémů plnit objednávky svých sponzorů. Bezzubá opatření, která by měla regulovat finacování politických stran tomu nejsou schopna zabránit. Účinné by bylo zavedení odvolatelnosti poslanců referendem. U většinového systému je to snadné, stačí uzákonit pravidla pro spuštění takového referenda. Z několika dobrých důvodů však uvažujeme o poměrovém systému při sedmimandátových obvodech.
           U poměrového systému není možné zjistit, kdo kterého poslance volil, ale je možné v problémovém volebním obvodě (jednom ze dvaceti sedmi) skoro stejným nákladem, jaký by byl v případě referenda, zopakovat volby (bez kampaně). Jako podnět pro jejich vyvolání by měla být požadována petice, například, 5% oprávněných voličů z daného obvodu. K těmto opravným volbám by ve skutečnosti skoro nikdy nedocházelo, protože v předchozích kapitolách uvedený způsob provádění voleb by oslabil možnost, že by strana mohla prodávat chování svých poslanců, a kdyby navíc hrozila možnost, že poslanec bude odvolán, strany a poslanci by se stali neprodejným zbožím.
           Popsali jsme nový způsob výběru a volby poslanců a možnost opravy toho, co se nepovedlo. Jsou to jednoduché úpravy, které ale mohou způsobit, že ve Sněmovně budou lidé v půměru schopnější dělat, co je potřeba. Také strany se budou chovat lépe, aniž by se jim cokoliv nařizovalo. Budou mít méně peněz a více lidí ochotných sloužit občanům. Zdravější Sněmovna spolu se Senátem se stane dobrým zákonodárcem a jde o to, aby dostatečně dobrá byla i moc výkonná.

 9. AufzählungszeichenOčekáváme pomoc od prezidenta a nové Sněmovny
           Perzonální propojení moci výkonné a soudní Ústava ČR výslovně zakazuje, ale propojení Vlády s mocí zákonodárnou, která Vládu kontroluje, je stejně nepatřičné, jen se toho dostatečně nedbá. Je plně v rukou pana prezidenta, aby začal špatnou praxi v tomto směru napravovat. Nikdo nebude od vítězné strany požadovat, aby souhlasila s jmenováním libovolného předsedy vlády, vždyť Vláda musí získat důvěru Sněmovny. Ale občané mají právo požadovat Vládu, která se umí postarat o jejich blaho a ne jen hlídat zájmy strany. A je to prezident, kdo má Ústavou dané kompetence to za občany vyjednat.
           Pozoruhodné je, že právo spolupracovat i samostatně uvažovat při výběru předsedy vlády prezident má již od vzniku Ústavy ČR a rovněž tak má i povinnost předcházet střetům zájmu, ale předchůdci Miloše Zemana toho nedbali a tak došlo k mnoha škodám po obsazení odborných pozic podle stranického klíče a v rozporu s uvedenými zásadami.
           Domníváme se, že pan prezident se již touto otázkou zabývá nezávisle na naší žádosti a chceme k jeho úvahám připojit svůj občanský pohled a ujistit ho, že věříme v jeho pomoc.
           Obracíme se i ke Sněmovně, která bude zvolena, a doufáme, že všichni, kteří nás v kampani ujišťovali, jak jim na blahu občanů záleží, dostojí svému slovu a v brzké době schválí občanům prospěšný volební zákon, aby byl přípraven pro příští volby.


           Autoři článku nekandidují v těchto volbách.

 10.  

 11.  

 12. ZVEME VÁS K DISKUSI – diskutujte s námi na Britských listech, kde se snažíme publikovat. Nedejte se odradit – pokud se na Váš příspěvek redakce neozve, zeptejte se redaktorů na důvody.


 13. Rádi bychom také, abyste podpořili formální založení hnutí S12
  Vaším podpisem
  ... jak můžete podepsat se dozvíte na stránce
  »
  vaše podpisy

 14. DĚKUJEME !

 

spojeni.org

občanské

politické hnutí

(v přípravě)

 1. AufzählungszeichenProtiústavní volební zákon

 2. AufzählungszeichenNáprava úpravou volebního zákona a ústavním zákonem o odvolatelnosti poslanců referendem

 3. AufzählungszeichenVěcný záměr volebního zákona

 4. AufzählungszeichenSněmovna po zavedení nového způsobu voleb a možnosti odvolat poslance

DISKUSE

 1. AufzählungszeichenJak přimět politický systém, aby se sám léčil a vyléčil, Josef Mrázek, Zdena Radičová »BL, 6.9.13

 2. AufzählungszeichenNový volební zákon zlepší správu státu, Josef Mrázek, »BL, 14.9.13
  (také zde vpravo)

 3. AufzählungszeichenPoměrně většinový systém, Michael Kolařík »BL, 16.9.13 (replika na „Nový volební zákon zlepší správu státu“)

 4. AufzählungszeichenJe to jiné, než to vypadá, ale je to dobré, Josef Mrázek »BL, 20.9.13 (replika na „Poměrně většinový
  systém“)

 5. AufzählungszeichenO českém volebním systému, Petr Wagner »BL, 2.10.13

 6. AufzählungszeichenO nevolení – O českém volebním systému II, Petr Wagner »BL, 4.10.13

 7. AufzählungszeichenZměny chování a podstaty politických stran dosažitelné změnou volebního zákona – a co může prezident udělat hned, Josef Mrázek, Zdena Radičová, »BL, 24.10.13 (také zde vpravo dole,
  za prvním článkem „Nový volební
  zákon zlepší správu státu“
  )

 1. AufzählungszeichenPolitické strany v Ústavě
  ČR a ve skutečnosti

 2. AufzählungszeichenÚstava ČR sama o sobě
  cestu k nápravě
  nezajišťuje

 3. AufzählungszeichenVolební zákon jako nástroj
  k zavedení nového způsobu politiky

 4. AufzählungszeichenKlíčová ustanovení nového zákona o volbách do
  Sněmovny PČR

 5. AufzählungszeichenVyhodnocování výsledku
  voleb

 6. AufzählungszeichenPosílení postavení voličů zavedením možnosti
  odvolávat poslance

 7. AufzählungszeichenOčekáváme pomoc od prezidenta a nové
  Sněmovny